Franchise Sistemi ve Pizza House

Franchising Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Franchising Hakkında Sıkça Sorulan 18 Soruya Cevap

Türkiye'de Franchise'ı destekleyen kurum Ulusal Franchise derneğidir (UFRAD).

Franchising Derneği - UFRAD tüm dünyadaki benzerleri gibi franchise-veren (franchisor) firmaları bünyesinde toplayan bir kuruluş. Franchise Derneği'nin ana amacı, franchising'in Türkiye'de doğru bir biçimde öğrenilmesini, sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlayabilmek, temel kuralları belirlemek ve uygulamasını sağlamak, franchising'in Türk hukuk sistemi içinde ki yerini bulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin geliştirilmesi için bilgi kaynakları oluşturmaktadır.

Franchise sistemleri herkes için en geniş muhtemel girişimcilik fırsatlarını sağlamaya devam ediyor. Franchise işletmeleri çok çeşitli endüstri alanlarına hızla yeni işler ekliyor. Ek olarak, franchise şirketleri hem Türkiye içerisinde ekonomimizi, hem de yurtdışına açılan markalarla yabancı ekonomileri yapılandırma ve güçlendirme için çok önemli olan, tecrübeli bir iş gücü yaratmak adına hayati niteliğe sahiptir.

Türkiye'de UFRAD Avrupa Franchise Federasyonunun (EFF - European Franchise Federation) İlkelerini aynen kabul etmiştir.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 1

Franchising nedir:

Franchising; bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan Franchisor ve Franchisee'nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli işbirliğine dayanır. Bu ilişkide Franchisor, Franchisee'lerine bireysel olarak, işlerini Franchisor'un sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir. 
Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir mali bedel karşılığında Franchisor'un ticari adını ve /veya ticari markasını, know-how'ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchise anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir. 

İLKELER 
1. Franchisor, kendisi ve Bireysel Franchisee'lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur. 
2. Franchisor' un Yükümlülükleri; 
Franchisor aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: 
(a) Bir iş sistemini franchise zinciri haline getirmeden önce, makul bir süre boyunca ve en azından bir örnek işletmede işini başarıyla yürütmüş olmalıdır. 
(b) Zincirin isim, marka ve diğer ayırt edici özelliklerinin sahibi olmalı veya yasal olarak kullanım hakkına sahip olmalıdır. 
(c) Anlaşma süresince Bireysel Franchisee'ye başlangıçtaki eğitimi ve sürekli ticari ve/veya teknik desteği vermelidir. 
3. Bireysel Franchisee'nin Yükümlülükleri; 
Bireysel Franchisee aşağıdaki şartları yerine getirmelidir; 
(a) Franchise işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ve saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir. 
(b) Franchisor'un verimli yönetimi için, Franchisee'nin performansının ve mali durumunun belirlenmesini kolaylaştıracak doğrulanabilir işletme bilgilerini vermelidir. Franchisor'un talebi üzerine, Franchisor'un ve/veya temsilcisinin, bireysel Franchisee'nin işletme kayıtlarında makul zamanlarda araştırma ve çalışmasına izin vermelidir 
(c) Anlaşma süresince ve bitiminden sonra Franchisor'un verdiği know-how'ı üçüncü şahıslara açmamalıdır. 
4. Her İki Tarafın Sürekli Yükümlülükleri; 
Taraflar birbirleriyle ilişkilerinde dürüst davranmalıdırlar. 
Franchisor anlaşmasının her ihlalinde Bireysel Franchisee'sini yazılı olarak ikaz etmeli ve kusurun giderilmesi için makul süre tanımalıdır. 
Taraflar şikayet, tasa ve anlaşmazlıklarını samimiyet ve iyi niyet ile; dürüst ve makul temas, doğrudan temas ve müzakere ile çözmelidir. 

FRANCHISEE BULMA, REKLAM VE BİLGİLENDİRME 
1. Bireysel Franchise bulmaya yönelik reklamlar belirsiz ve yanıltıcı olmamalıdır. 
2. Bireysel Franchisee'nin gelecekteki olası sonuçlar, rakamlar ve kazançlarına ilişkin doğrudan veya dolaylı bilgi içeren, franchisee arama, reklam ve tanıtım malzemeleri tarafsız olmalı, yanlış ve yönlendirici olmamalıdır. 
3. Bireysel Franchisee adaylarının her tür bağlayıcı belgeye tam bilgilendirilmiş olarak katılabilmeleri için onlara işbu Dürüst Franchise İlkeleri'nin güncel bir kopyası ve franchise ilişkisi hakkındaki tüm bilgiler, tam ve doğru olarak, yazılı halde, bağlayıcı belgelerin yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce verilmelidir. 
4. Bir Franchisor, Bireysel Franchise adayının bir ön anlaşma imzalamasını şart koşarsa, aşağıdaki ilkeler kabul edilmelidir. 
- Herhangi bir ön anlaşma imzalanmadan önce, ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve ön anlaşma nedeni ile doğacak masraflar için Franchisor'dan ödemesi istenebilecek karşılıklar Bireysel Franchise adayına yazılı olarak verilmelidir. Franchise anlaşması yürürlüğe girdiğinde söz konusu ödemeler geri verilmeli veya Bireysel Franchisee'nin ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır. 
- Ön anlaşmanın geçerli olacağı süre ve bitiş şekli belirtilmelidir. 
Franchisor kimliğini ve know-how'ını korumak amacı ile gizlilik ve rekabeti önleyici maddeler ekleyebilir.; 
(a) Herhangi bir ön anlaşma imzalanmadan önce, ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve ön anlaşma nedeniyle doğacak masraflar için Franchisor'dan ödemesi istenebilecek karşılıklar Bireysel Franchisee adayına yazılı olarak verilmelidir. Franchise anlaşması yürürlüğe girdiğinde söz konusu ödemeler geri verilmeli veya Bireysel Franchisee'nin ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır.
 

BİREYSEL FRANCHISEE'NİN SEÇİMİ

Franchisor, Bireysel Franchisee olarak makul bir araştırma sonucu, franchise işini yürütmeye, yeterli temel yeteneklere, eğitime, kişisel niteliklere ve finansal kaynaklara sahip olduğu anlaşılan kişileri seçmeli ve kabul etmelidir.

FRANCHISE ANLAŞMASI

1. Franchise anlaşması, ülke hukukuna, Avrupa Birliği hukukuna ve işbu Dürüst Franchise İlkeleri'ne ve onun her türlü ülkesel ekine uygun olmalıdır. 
2. Anlaşma, Franchisor'un sınai ve fikri mülkiyet haklarını koruma ve ortak kimliği ve saygınlığı sürdürme konusunda franchise zinciri mensuplarının çıkarlarını yansıtmalıdır. Franchise ilişkisiyle bağlantılı tüm anlaşmalar ve anlaşmaya bağlı düzenlemeler yazılı olmalı, Franchisee'nin bulunduğu ülkenin resmi dilinde yapılmalı veya yeminli tercüman kanalıyla resmi diline çevrilmelidir. İmzalanan antlaşmalar derhal Bireysel Franchisee'ye verilmelidir. 
3. Franchise anlaşması, belirsizliğe yer vermeden, tarafların karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklarını ve ilişkiyi ilgilendiren diğer tüm hususları düzenlemelidir. 
4. Antlaşmada mutlaka yer alması gereken önemli konular şunlardır; 
(a) Franchisor'a tanınan haklar 
(b) Franchisee'ye tanınan haklar 
(c) Bireysel Franchisee'ye sunulacak olan mal ve hizmetler 
(d) Franchisor'un yükümlülükleri 
(e) Bireysel Franchisee'nin yükümlülükleri 
(f) Bireysel Franchisee'nin yapacağı ödemelerin şartları 
(g) Bireysel Franchisee'nin ilk yatırımını çıkartmasına yetecek uzunlukta olması gereken anlaşma süresi 
(h) Antlaşmanın yenilenme şartları 
(ı) Bireysel Franchisee'nin franchise işini devir ve satışına hak tanıyan şartlar ve Franchisor'ın olası ilk alım hakkı 
(j) Bireysel Franchisee'nin Franchisor'un ayırt edici işaret, ticari ad, ticari marka, hizmet markası, dükkan tabelaları, logo ve diğer ayırt edici belirtilerini kullanma şartları 
(k) Franchisor'un franchise sistemini yeni ve değişen yöntemlere uydurabilme hakkı 
(l) Antlaşmanın sona ermesinin şartları 
(m) Antlaşmanın sona ermesinin akabinde Franchisor'a veya başka kişilere ait maddi ve gayrimaddi şeylerin teslim şartları

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 2

FRANCHISE ZİNCİRİ NASIL BAŞLAR?

Özel konseptli bir mağazaya sahip olan bir birey düşünün. Eğer iş başarılı olursa, mağaza sahibi ikinci veya üçüncü mağazayı açabilir ve günlük operasyonlar için çalışan işe alabilir. Bu noktada, girişimci hala genişlemek istiyorsa fakat açtığı ek mağazaları kendi başına yürütmek istemiyorsa, mağaza adını ve iş sistemini franchise alan (franchisee) olarak bildiğimiz bağımsız bir iş adamına “franchise” olarak verebilir. Karşılığında, girişimci bir başlangıç ücreti ve/veya franchise alanın satış yüzdelerine bağlı olarak devam eden bir telif ücreti alabilir. Böylece iş franchise olur.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 3

BÖLGEMDEKİ BİR MAĞAZAYI ZİYARET ETTİĞİMDE, ÖRNEĞİN BİLİNDİK BİR FAST FOOD RESTORANI, İŞ YERİNİN FRANCHISE VEREN TARAFINDAN MI, FRANCHISE ALAN TARAFINDAN MI İŞLETİLDİĞİNİ NASIL FARK EDEBİLİRİM?

Sadece restoranı ziyaret ederek bunu cevaplamak zordur. Birçok şirketin franchise alan tarafından işletilen mağazalarının yanında şirket tarafından sahip olunan ve işletilen mağazaları da vardır. Böylece, aynı isme sahip olan iki mağazadan birinin franchise alan tarafından, diğerinin şirket tarafından yürütülüyor olması tamamıyla mümkündür. Her iki şekilde de ürünler, servisler ve kalite aynı olmalıdır.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 4

FRANCHISING NE KADAR YAYGINDIR?

Franchise sisteminin çıkış ülkesi Amerika'dır. Amerika'da 2015 rakamlarıyla perakende sektörünün % 50 satışı franchising sistemiyle yapılmaktadır. 780.000 franchise işyeri olup, 8.8 milyon kişi bu sektörde çalışmaktadır. Amerikan Gayri Safi Milli Hasılasının % 3'ü yani 552 milyar dolarlık kısmını Franchise sistemi üretmektedir. (2014 yılında Türkiyenin toplam GSMH'sı 800 miyar dolardır) 

Türkiye'de 2014 yılı UFRAD (Uluslararası Franchising Derneği) verilerine göre, Türkiye’de 1876 zincir mağaza var. Bunların %24’ü yabancı, %74’ü Türk kökenli markalar. Bunlara ait 50 bin civarında şube franchise ya da bayilik sistemiyle büyüyor. Türkiye’de franchise veren bin 471 şirket var. Zincirler içindeki oranı ise %78. Sadece kendi şubelerini açıp kendileri işleten zincirler %22 oranında. Çok değil bundan beş yıl öncesine kadar franchise veren şirket sayısı 400-500 arasında değişiyordu. Sadece bu rakamlar bile franchise pazarındaki muazzam büyümeyi gösteriyor. Bu marka ve temsilcilerinin oluşturduğu pazarın yıllık hacmi ise 35 milyar dolara ulaştı..

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 5

“BUSINESS FORMAT” FRANCHISING NEDİR?

Business format franchising’de, franchise veren franchise alana, kuruluşu yönetme ve işletme için tamamlı bir plan verir. Plan, işin önemli adımları hakkında, işletmenin en önemli sıkıntılarına değinerek adım adım prosedürler içerir ve franchise alanın yüzleşebileceği işletme kararları için tam bir kalıp içerir. Business format franchise almanın en büyük avantajı ise “sistemin”, mal ve servisi dağıtma yolunun, geliştirilmiş, test edilmiş ve markayla ilişkilendirilmiş olmasıdır. Sonuç olarak, başarılı bir perakende konsepti genişlemesi, şirket tarafından sahip olunan genişlemeye göre daha hızlı ortaya çıkabilir.

Business format franchise ile gerçekleştirilen satışlar 1990lar ve 21. yüzyılın içine kadar istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etti. 2001’de, business format franchising’I  ve ürün dağıtımı franchising’i (product distribution franchising) karşılaştırılınca, business format franchising’in 4.3 kat daha fazla kuruluşa, 4 kat daha fazla işçiye, 2.5 kat daha fazla kadroya ve yaklaşık 3 kat daha fazla kar üretimine sahip olduğu görülmüştür.

 

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 6

FRANCHISING’TE HIZLI BÜYÜYEN ENDÜSTRİLER NELERDİR?

Ekonomi daha çok hizmet ve teknoloji odaklı oldukça, daha çok kadın iş hayatına girdikçe ve nüfusun daha büyük bir oranı yaşlanmaya başladıkça, franchising’teki büyüme alanları da bu değişimlere cevap veriyor. Franchising içerisinde hızlı büyümeye devam etmesi beklenen endüstri kategorileri gıda, fast-food, ev tamiri ve tadilat, halı temizleme, ev eşyaları, diğer çeşitli bakım ve temizleme servisleri; muhasebe, posta işleme, reklam servisleri, paketleme ve kargo, personel ve geçici yardım hizmetleri, basım ve kopyalama servisleri gibi iş destek servisleri; otomotiv tamiri ve hızlı yağlama ve ayarlama gibi servisler; ve çevre servisleri, kuaför salonları, sağlık yardımı ve servisleri, bilgisayarlar, giyim, çocuk servisleri, eğitici ürünler ve servisler, ve telekomünikasyon servisleri gibi diğer alanları içerir.

Bir franchise’a yatırım yaparken endüstri büyümesini de göz önünde bulundurmak önemliyken, hızlı büyümenin her zaman başarı getirmeyeceğini de akılda tutarak bir franchise şirketinin takip geçmişini analiz etmek daha önemlidir. Çok hızlı büyüyen bir franchise organizasyonu, bütün bölümlerde destek sağlayacak bir hizmet takımına sahip olmayabilir. Sonuç olarak, business format franchising’de uzun vadeli trendler istikrarlı ve somut bir büyümeyi gösterir. Her işte doğal olduğu gibi bazıları yolun kenarına düşecektir, fakat diğerleri yarının başarılı franchise hikayelerini oluşturabilir.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 7

SPESİFİK OLARAK NE TÜR İŞ ALANLARI FRANCHISING VERİYOR?

Neredeyse hayal edebileceğiniz her türlü iş. Uluslararası Franchising Birliği şu anda üyelerini tanımlamak için 75’ten fazla kategori listeliyor. Tipik olarak, franchising’I düşündüğünüzde aklınıza ilk olarak fast food ve restoranlar gelir, fakat franchising neredeyse A’dan Z’ye bir spektrumu kaplar, reklam/doğrudan postadan yapıya, arkadaş bulma hizmetlerinden ev muayenesine, güvenlik sistemlerinden film satışı ve kiralamasına kadar yayılır. Baskı ve kopyalama servisleri, hizmetli servisleri, bilgisayar servisleri, temizlikçiler, çim bakımı servisleri, emlak, hotel ve moteller ve seyahat acenteleri, franchising’I yerleşmiş endüstrilere başarılı bir şekilde uygulamanın mükemmel örnekleridir.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 8

FRANCHISING’IN  “BENZER GÖRÜNME” ÖZELLİĞİ BİR DEZAVANTAJ MIDIR? TÜKETİCİLER ÇEŞİTLİLİK İSTEMİYOR MU?

Gittikçe hareketli hale gelen Türk tüketiciler franchise ürünleri ile hizmetlerinin istikrarlı kalitesini beğenmiştir ve buna bağlı kalmıştır. Bugün, nereye giderlerse gitsinler, insanlar aynı kaliteyi bekler ve isterler, bu yüzden tüketiciler franchise kuruluşlarını bu kadar tercih ediyorlar. Bir franchise mağazasını, restoranını veya otelini dışarıdan kolaylıkla tanıma gücü içeride hiçbir sürpriz veya hayal kırıklığı olmayacağını garanti eder. Basitçe, halk ne beklediğini bilir ve onu bu şekilde sever.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 9

FRANCHISE SATIN ALMADAN ÖNCE NELERİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİM?

Önerilen noktalar arasında: (Daha Detaylı bilgi için burayı klikleyin)

 1. Franchise işinde gerekli olan tecrübe türü
 2. İşin tamamen anlaşılması
 3. İşi yürütmek için gerekli olan saatler ve kişisel taahhütler;
 4. Franchise verenin kim olduğu, takip kaydının ne olduğu, ofis görevlileri ve direktörlerinin iş tecrübesi;
 5. Sistemdeki diğer franchise alanlar (franchiseeler) ne durumdalar;
 6. Franchise’a girmenin ne kadar tutacağı;
 7. İşi yürütme hakkını sürdürmeye devam etmek için ne kadar ödeyeceğiniz;
 8. Franchise verenden (franchisor) satın almanız gereken ürünler veya servislerin olup olmadığı ve bunların nasıl ve kim tarafından sağlanacağı;
 9. Franchise ilişkisinin ne şartlar ve koşullar altında durdurulup yenilenebileceği, ve geçen yıllarda kaç franchisee’nin sistemi bıraktığı;
 10. Franchisor’ın ve sisteminin ekonomik durumu.

Franchise almadan önce Franchise danışmanlığı veren firmalarla görüşmenizde fayda vardır. Bunlara örnek Albatros Partners firmasını verebiliriz. Ayrıca danışmanlk firmalarının önereceği gibi Franchising’i, özellikle de ticari marka yasalarını anlayan bir avukatla çalışmak önemlidir. Ayrıca, herhangi bir anlaşma imzalamadan önce beklenen giderlerinizi, finansal ihtiyaçlarınızı ve istediğiniz karlılık seviyesine ulaşabilme olasılığınızı incelemesi için yetkili bir muhasebeciye danışmanız önerilir. 

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 10

TÜRKİYE'DE FRANCHISE VAR MI?

Hayır, 2017 yılı itibariyle Türkiye'de halen Franchise yasası bulunmadığından yapılan anlaşmalarla ilgili uzlaşmazlıklar ticari mahkemelerde görülmektedir. UFRAD dahi FRanchise sektörüne gönül vermiş tüm kuruluşlar bu yasanın çıkartılması için çaba sarf etmektedir.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 11

AÇIKLAMA BELGESİNDE SUNULAN BİLGİNİN DOĞRU VE KESİN OLDUĞUNDAN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

Kesin olmayan bilgilerin ve yanlış beyanların ticari cezaları gibi yaptırımları olmasına rağmen, tamamıyla emin olmanın bir yolu yoktur. Fakat, franchisor ile yapılan yazılı anlaşmada belirtilen maddelere göre hem franchisor hem Franchiseeyasal olarak karşılıklı sorumludurlar.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 13

BİR FRANCHISE SATIN ALMAK İSTİYORSAM, BAŞLAMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Bu konuda daha teylı bilgi almak için burayı klikleyebilirsiniz. Ayrıca sayfamızda yer alan bu konuyla ilgili bölümleri okumanızı tavsiye ederiz.

Özet olarak, Yapılacak ilk şey, franchise teklif eden şirketleri belirlemektir. 

Şirketler ile direkt olarak iletişime geçmeniz ve “akıllıca alışveriş” yapmanız tavsiye edilir. “Akıllıca alışveriş” için yatırıma ne kadar para sağlayabileceğiniz ve maliyeti nereden karşılayabileceğinize karar vermeniz gereklidir. Franchise satın alırken dikkatlice soruşturma yapmanız gerekir. Franchise ilişkisinin gerekliliklerini incelemeniz gerekir. Örneğin, size sağlanan eğitim ve desteği, lokasyon bulma ve geliştirmede sağlanacak yardımı, envanter kaynağı ve araçları soruşturmanız gerekir. Şirketin büyüme oranını ve gelecekteki potansiyel büyümesini araştırmalısınız. Ayrıca, saygı duyduğunuz profesyonellerden ve iş adamlarından tavsiye almalısınız. Akıllıca satın alım yaparak, franchise’ı satın alıp almamak konusunda bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 14

FRANCHISE SATIN ALMAK İÇİN NE TÜR BİR YATIRIM GEREKLİDİR?

Yatırım gereklilikleri muazzam oranda değişkenlik gösterir. Bu, tamamen endüstriye ve işin tipine bağlıdır. Tamamen baştan yapılan bir girişim, seçilen franchise’a bağlı olarak veya işi yürütmek için gayrimenkule sahip olmak veya kiralamak gerekip gerekmediğine bağlı bir şekilde,  20.000$ veya daha azından, 1.000.000$ üzerinde bir tutara mal olabilir. Dahası, çoğu franchisor için ilk franchise ödemesi 15.000$ ile 30.000$ arasındadır. Franchisor’ların yüzde yetmişi ilk franchise ödemesi olarak 40.000$ veya daha az ister. Ortalama yatırım, gayrimenkul harcamaları dışında, 150.000$ ile 300.000$ arasındadır.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 15

BAŞARILI BİR FRANCHISEE OLUR MUYUM?

Başarılı bir franchisee, parçası olduğu endüstriye, franchise şirketine ve genel franchise sistemine uyumlu olmalıdır. Kendinize sormanız gereken önemli sorulardan bazıları: Fiziksel olarak, tecrübe, eğitim, öğrenme kapasitesi, mizaç ve finans yetenekleri bazında endüstriye uygun muyum? Bana en cazip görünen iş türü nedir; örneğin, yemekle, mekanik şeylerle, insanlarla, gayrimenkul ile, kitap ve kayıtlarla, spor eşyaları vb. ile çalışmayı seviyor muyum? Sıkı çalışmaya ve finansal riskler almaya hazır mıyım? Danışmanlarım, ailem ve arkadaşlarım uyumlu ve eğitilebilir olduğumu düşünüyorlar mı? Denetime nasıl tepki veriyorum? Yalnızlığı seven, otorite ve kısıtlamalardan hoşlanmayan bir yapıya mı sahibim, yoksa rehberlik ve yönlendirmeleri mutlulukla kabul edebilir miyim? Franchise’da pasif bir yatırımcı olarak davranmayı tercih ediyorsam, şirket bunu kabul edecek mi? Şirketin imajı, ürünleri ve servisleri hakkında kişisel olarak ne düşünüyorum? Bu tür sorulara vereceğiniz doğru cevaplar bir franchisee olarak potansiyel başarınızı görmenizde yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 16

PARA KAYBETMEYECEĞİMDEN NASIL EMİN OLABİLİRİM?

Kimse bundan yüzde yüz emin olamaz. Franchisee’lerin çoğunluğu memnun ve başarılı iş insanları olmalarına rağmen, bazıları ekonomik kayıplar yaşamaktadır. Bu nedenle, size kâr ve kesin başarı “garanti eden” şirketlere karşı tedbirli olmalısınız. Bir şirket hakkında, gerçek olamayacak kadar iyi bir iddia duyarsanız, muhtemelen gerçek değildir. Franchisor tarafından edilen bütün kazanç iddialarını soruşturmak özellikle önemlidir. Fakat, kazanç iddiaları farketmeksizin, başarınızın sadece sıkı çalışma yoluyla gelebileceğine emin olmalısınız. Başarı veya başarısızlık sonuç olarak size bağlı olacaktır.

Özellikle sistem konusunda size yol gösteren dogrü bir Franchisor seçtiyseniz başarıyı yakalamak bu yönlendirmelere uyup uymamanıza bağlıdır.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 17

ŞİRKETİN UFRAD ÜYESİ OLUP OLMADIĞI İLE NEDEN İLGİLENMELİYİM?

UFRAD’ın sahip olduğu şirketler bazı üyelik gerekliliklerini karşılamak zorundadır. Tatmin edici bir finansal duruma sahip olmaları ve bütün uygulanabilir franchise yasaları ile uyuşmaları gerekmektedir. Ek olarak, bütün üyelerin Etik Kodlar’a uymayı kabul etmeleri zorunludur. UFRAD üyeleri franchise yasalarındaki her değişim ile paralel olarak tutulur. UFRAD, üyelerin işlerini yürütmeleri için onlara devamlı eğitim programları sağlar. Franchiseeler ile ilişkileri geliştirme, teknoloji kullanımı, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam, saha operasyonları, ağ oluşturma gibi konular ve pazarda rekabet etmek ve geleceğe bakmak için ihtiyaç duyulan şeyler hakkında en son bilgileri alırlar. UFRAD üyeleri geleceği, öğrenmeyi ve başarıyı vaat ederler.

Sıkça Sorulan Franchising Soruları – Soru 18

FRANCHISING’DE GÜNCEL TRENDLER VAR MIDIR?

Günümüzde franchising için en önemli trendler arasında franchising’in uluslararası hale getirilmesi, kadınlar ve azınlıkların aktif olması ve teknolojinin daha çok kullanılması vardır. Bütün bunların franchising’e derin ve pozitif bir etkisi vardır ve bunlar franchising’i günümüzde daha dinamik bir iş yapma yolu haline getirir.

Uluslararası Franchising

 • Franchise işleri dünyanın her köşesinde büyümeye devam ediyor.  Birçok ülkedeki yerli franchisor’lar gün geçtikçe sınırlar ötesinde franchise kuruyor. Uluslararası franchising başarılı olmuştur çünkü dünyadaki tüketiciler ünlü markaları kalite, tutarlılık, hizmet ve değer olarak görür.
 • Birçok durumda, yabancı kökenli franchisor’lar tek bir birimi işletmek için bireysel franchise’lar teklif ederler. Aynı zamanda sıklıkla, çoklu birimleri işletmek için gelişme hakkı ve “master franchise” hakkı sunarlar. “Master franchise” hakkı esasen, yabancı kökenli konsept için kendi ülkenizde, veya ülkenizin bir kısmında “franchisor” olma imkanını size sunar.
 • Elbette, uluslararası franchising, yerel franchising’e göre bazı zorlukları da barındırır. Örneğin, ürünler deniz aşırı ülkelerden gelecekse, bazı vergilerden, tarifelerden ve ulaşım gereksinimlerinden haberdar olmalısınız. Ayrıca dil ve kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurmanız gerekir. Örneğin, franchisor’ın ana ofisinden başka bir ülkede faaliyet gösteren bir franchisee iseniz, franchisor’un sistemini ülkenizde kullanabilmeniz için bazı modifiyeler gerekebilir.

Franchising’de Kadınlar

 • Gitgide artan sayıda devlet destekli kadınlara özel fırsatlar bulunmaktadır, franchising herkes için güzel bir fırsat olabilir. Franchising her derde deva bir ilaç olmamasına rağmen, yetenekli ve yeterli küçük yatırımcıların, özellikle kadınların karşılaşabileceği tecrübe ve sermaye eksikliği gibi geleneksel engellerin etkilerini hafifletici bir yol sunuyor. Franchisor’lar, devamlı bir süreçte idari eğitim ve destek sunuyor ve bazı durumlarda mülk kirasını ayarlama, ekipman finansmanını ve satış-geri kiralama programlarını sağlama ve franchisee’lere finansman elde etme konusunda destek olma gibi konularda yardımcı oluyorlar.
 • Güçlü ekonominin bir sonucu olarak, yeni şirketler kurma yoluyla, tekil ve çoğul birimli franchisee olarak veya şirket merkezinde yüksek seviyeli pozisyonlara girerek, kadınlar gün geçtikçe franchising’de liderlik pozisyonlarına geçiyorlar.

 

 • Teknoloji ve Franchising

Bugün, franchising’de teknoloji kullanımına yönelik bazı trendler vardır. İlk olarak, birçok franchisor franchise sahipleriyle ve tedarikçileriyle kritik bilgileri paylaşmak için, franchise ağında tartışma olanağı yaratmak için, post operasyon rehberleri ve güncellemeleri için, haberleri ve reklam kampanyalarını yaymak için, tedarik zinciri yönetiminde yer almak için ve satış raporlarını otomatik bir şekilde, insan gücüne dayalı data girişine ihtiyaç duymadan göndermek için güvenli ekstranetler kullanarak internet yoluyla haberleşir.

İkinci olarak, franchisor’lar müşterilerine iş ağının reklamını yapmak için de interneti kullanırlar.

Üçüncü olarak, bazı franchisor’lar işletmeden-tüketiciye (B2C) e-ticaretine girmek için, sıklıkla franchisee’lerin katılımıyla interneti kullanırlar.

Dördüncü olarak, birçok muhtemel franchisee bilgi toplamak ve franchisor’la iletişim kurmak için interneti kullanır.

Beşinci olarak, bazı franchisor’lar muhtemel franchisee’lere elektronik ortamda açıklama sağlamaya başladılar.  

Altıncı ve sonuncu olarak, franchisor’lar servislerini direkt olarak tüketiciye sunmak için –örneğin web site dizaynı ve ağ sağlayıcısı servislerini sunan iş ağları gibi teknolojiyi kapsamlı bir şekilde kullanırlar. Teknolojiyi franchising’e entegre etmenin verdiği beklentiler ve gerçekler, günümüzü bir franchise işletmesine sahip olmak için oldukça heyecanlı bir zaman haline getiriyor.

Pizza House ve Coffee Corner Bistro Franchise Başvurusu için +90 (212) 275 7766'ı veya +90(532) 374 2848'i arayabilir veya forumumuzu buraya klikleyerek doldurabilirsiniz.